Prípadová štúdia

Podmienkou je riadna dokumentácia sledovaného prípadu v spojení s odbornou teoretickou štúdií sledovaného problému. Diplomová práca má aj vlastný empirický výskum. Vychádza z vyhotovenia sekundárnych či primárnych dát, kedy používa kvantitatívnych alebo kvalitatívnych prístupov. Predstavuje výsledky analytického vyhotovenia za použitia vhodnej metodológie. Vyhotovené výsledky vyžadujú správnu a výstižnú interpretáciu na základe, ktoré sa odporúčajú vhodné návrhy riešení a odporúčaní k riešeniu sledovanej problematiky.

Akým spôsobom komponovať odborný text

Odborná diplomová práca tvorí spravidla vopred stanovené zadanie, ktoré je členené do logických nadväzujúcich bodov, preto sa tieto texty štruktúrujú do jednotlivých pasáží, respektíve kapitol. Zásadnou podmienkou obhajoby každého takého odborného textu je splnenie všetkých bodov zadanie. Charakter a forma vyhotoveného témy alebo sledovanej problematiky ďalej potom stanovuje obsahovú štruktúru. Všeobecne také výtvory tvoria tri základné časti: úvodná, hlavné a záverečnú, ktoré sa potom môžu ďalej členiť do ďalších podcastov.